Policy för behandling av personuppgifter

Forsbergdesign.se använder de personuppgifter och den information du frivilligt när du fyller i våra kontaktuppgifter.

Personuppgifter som kan behandlas är namn, telefonnummer, e-postadress, adress samt uppgifter som enskilt eller tillsammans kan utgöra en personuppgift. Vi behandlar dina personuppgifter endast för att administrera ärenden, samt marknadsföring av våra varor och tjänster, information om Forsberg Design. Personuppgifter sparas i upp till [5] år efter registrering, om inte särskilda skäl föreligger. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år få ett utdrag på de uppgifter som finns sparade om dig samt att få dem rättade eller raderade. Begäran om detta kan du göra via e-post info@forsbergdesign.se.

Ditt samtycke enligt denna personuppgiftspolicy gäller tills du återkallar ditt samtycke. När samtycket upphör att gälla, anonymiseras personuppgifterna permanent, utom om det följer av lag, föreskrift eller domstols- eller myndighetsbeslut, rättsliga krav eller en pågående juridisk process då Forsberg Design kan komma att lagra uppgifter längre än vad som anges i denna personuppgiftspolicy. Personuppgifter kan även komma att delas med andra parter om det krävs enligt lag, föreskrift eller domstols- eller myndighetsbeslut, rättsliga krav eller en pågående juridisk process.

All hantering av personuppgifter sker i enlighet med EUs allmänna dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) och motsvarande svensk lagstiftning, samt de rekommendationer som ges av Datainspektionen. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om dessa regler. Om du har klagomål kring vår hantering av personuppgifter ska du vända dig till Datainspektionen, som är ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering. Övriga frågor kring personuppgiftshanteringen på forsbergdesign.se kan du skicka via e-post till info@forsbergdesign.se